Terms and Conditions

English

The contest is valid for Kolkata city & Howrah city areas ONLY. If your pujo is among the Top 24 and Top 10, then you will have to put up 2 BERGER PRIYO PUJO banners (minimum 20 ft. x 10 ft. size) around the pandal, free of cost | One person can vote only once from each platform | All online votes will be verified | All the prize money will be given in the form of Bank Cheques after deducting Govt. taxes | The verdict of the citizens, i.e. citizen votes and judgment by Citizen Judges will be final | All participating pujos will have to display Berger Express Painting Standee or equivalent | In case of any disputes, the decision of Berger Paints will be final and binding.

Bengali

&Òü šø[t¡ì™à[Kt¡à[i¡ Ç¡‹å³ày A¡ºA¡àt¡à * Òà*Øl¡à &ºàA¡à¹ \>¸¡ú "àš>๠šåì\à ™[ƒ ëιà W¡[¤OEÅ[i¡ (24) &¤} ëÎ¹à ƒÅ[i¡ (10) šåì\๠³ì‹¸ [>¤¢à[W¡t¡ ÒÚ ëÎìÛ¡ìy "àš>à샹 ""zt¡: ƒå[i¡ (2) ¤à\¢à¹ [šøÚ šåì\à ¤¸à>๠(>å¸>t¡³ 20 ft x 10 ft ³àìš¹) [¤>à³è캸 "àš>๠šåì\à š¸àì"¡ìº ºàKàìt¡ Ò줡ú ë™ ëA¡à>* šÃ¸ài¡ó¡³¢ (t¡à ëÎ ëó¡à>Òü ëÒàA¡ ¤à *ìÚ¤ÎàÒüi¡) ë=ìA¡ &A¡[i¡ 뮡ài¡ìA¡Òü Ko¸t¡à ëƒ*Úà Ò줡ú ιA¡à¹ [>‹¢à[¹t¡ i¡¸àG ¤àƒ [ƒìÚ Î¤A¡[i¡ šå¹ÑHþ๠³èº¸ ¤¸àS¡ ëW¡ìA¡¹ (Bank Cheque) ³à‹¸ì³ šøìƒÚ Ò줡ú \>Ko * Berger [>‹¢à[¹t¡ Express Painting Customer Citizen Judge 냹 ¹àÚ Wå¡Øl¡à"z ¤ìº Ko¸ Ò줡ú šø[t¡[i¡ "}ÅNøÒoA¡à¹ã šåì\à A¡[³[i¡ìA¡ Berger Express Painting Standee "=¤à γt塺¸ ëA¡à> [¤`àš> šøƒÅ¢> A¡¹ìt¡ Ò줡ú ë™ ëA¡à>* ³t¡[¤ì¹àì‹ ¤à\¢à¹ ëš@i¡Îô-&¹ [·ý¡à"zÒü Wå¡Øl¡à"z ¤ìº Ko¸ Ò줡ú

Note:
  1. 1. All online votes for phase 2 that are cast using suspected fake/bogus IDs will not be considered valid in the final results.
  2. 2. The final results will be based on citizen votes and ratings given by the Citizen Judges.